Kalender


Årsmöte 7 Maj 2024

Kallelse till ordinarie stämma 

Dalens samfällighetsförening,

717917-5612

Datum : 7 maj 2024 kl. 18.00

Plats: Svenska Bostäders kontor i Dalens centrum.

En representant från resp. andelsägare/bostadsrättsförening får närvara vid stämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justerare
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av ledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer
 11. Övriga frågor
 12. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Handlingar som enligt stadgarna ska finnas tillgängliga inför stämman kommer att mailas ut, så snart de är klara.